::ESAR-URU.::

 
Username :
Password :
 
 
   
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 1 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 1 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 3 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 4 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 41 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 349 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 32391 คน
 
รายงานการดำเนินการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา 2556 -> ระดับคณะ
  ดำเนินการคืบหน้า ค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
มรอ. Che มรอ. che
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100.00 % 4.50 4.43 4.37 4.27
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 100.00 % 4.65 4.62 4.62 4.58
คณะเกษตรศาสตร์ 100.00 % 4.70 4.66 4.64 4.60
คณะครุศาสตร์ 100.00 % 4.63 4.57 4.56 4.48
คณะวิทยาการจัดการ 100.00 % 4.47 4.41 4.49 4.45
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100.00 % 4.58 4.56 4.56 4.45
วิทยาลัยนานาชาติ 100.00 % 4.53 4.47 4.26 4.15
วิทยาลัยน่าน 100.00 % 4.14 4.02 3.57 3.47
วิทยาเขตแพร่ 100.00 % 3.61 3.63 2.59 2.71
 
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.