::ESAR-URU.::

 
Username :
Password :
 
 
   
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 1 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 1 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 0 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 1 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 38 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 346 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 32388 คน
 
รายงานการดำเนินการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา 2556 -> ระดับหน่วยงานสนับสนุน
  ดำเนินการคืบหน้า ค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
มรอ. Che มรอ. che
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 100.00 % 4.92   5.00  
บัณฑิตวิทยาลัย 100.00 % 5.00   4.93  
สำนักงานอธิการบดี 100.00 % 5.00   5.00  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 100.00 % 4.98   3.48  
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100.00 % 5.00   5.00  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 100.00 % 5.00   5.00  
กองบริการการศึกษา 100.00 % 5.00   2.86  
กองบริหารงานบุคคล 100.00 % 3.56   2.34  
กองนโยบายและแผน 100.00 % 5.00   4.78  
กองพัฒนานักศึกษา 100.00 % 4.73   4.73  
กองศิลปวัฒนธรรม 100.00 % 5.00   5.00  
โครงการพฤกษศาสตร์ 100.00 % 5.00   5.00  
สำนักกิจการพิเศษ 100.00 % 5.00   5.00  
สำนักมาตรฐานฯ 100.00 % 4.93   4.93  
สำนักงานเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย 100.00 % 5.00   0.67  
ศูนย์สหกิจศึกษา 0 % 0   0  
สถาบันอาเซียนศึกษา 0 % 0   0  
วิทยาเขตแพร่ 0 % 0   0  
วิทยาลัยน่าน 0 % 0   0  
 
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.