::ESAR-URU.::

 
Username :
Password :
 
 
   
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 1 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 3 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 7 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 19 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 81 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 1988 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 31909 คน
 
รายงานการดำเนินการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา demo -> ระดับคณะ
  ดำเนินการคืบหน้า ค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
มรอ. Che มรอ. che
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10.00 % 0.40 4.00 0 0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 57.14 % 2.71 4.75 0 0
คณะเกษตรศาสตร์ 0 % 0 0 0 0
คณะครุศาสตร์ 0 % 0 0 0 0
คณะวิทยาการจัดการ 0 % 0 0 0 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 % 0 0 0 0
วิทยาลัยนานาชาติ 0 % 0 0 0 0
วิทยาลัยน่าน 0 % 0 0 0 0
วิทยาเขตแพร่ 0 % 0 0 0 0
 
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.