::ESAR-URU.::

 
Username :
Password :
 
 
   
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 1 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 9 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 3 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 12 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 49 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 357 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 32399 คน
 
รายงานการดำเนินการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา 2556 -> ระดับภาควิชา -> หลักสูตรและการสอน
  ดำเนินการคืบหน้า ค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 100.00 % 4.12 3.81
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 100.00 % 5.00 3.50
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 100.00 % 3.62 2.37
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 100.00 % 5.00 4.75
องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 100.00 % 5.00 5.00
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.