::ESAR-URU.::

 
Username :
Password :
 
 
   
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 1 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 13 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 12 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 56 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 90 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 1681 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 31602 คน
 
รายงานการดำเนินการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา 2556 -> ระดับภาควิชา -> วิทยาเขตแพร่-ภาควิชา
  ดำเนินการคืบหน้า ค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 100.00 % 3.17 2.00
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 0.00 % 0.00 0.00
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 100.00 % 3.17 3.17
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 100.00 % 3.75 3.50
องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 100.00 % 4.00 0.00
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.