::ESAR-URU.::

 
Username :
Password :
 
 
   
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 1 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 2 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 3 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 22 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 107 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 1486 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 31407 คน
 
รายงานการดำเนินการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา 2556 -> ระดับสถาบัน -> มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
  ผลคะแนน
ตนเอง กรรมการ
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1) 5.00 5.00
4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.2) 5.00 5.00
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ (สกอ. 4.3) 4.41 4.41
4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5) 4.03 4.03
4.5 งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6) 5.00 5.00
4.6 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ. 7) 0.81 0.81
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.