::ESAR-URU.::

 
Username :
Password :
 
 
   
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 1 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 3 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 1 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 5 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 16 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 16 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 29937 คน
 
รายงานการดำเนินการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา 2556 -> ระดับสถาบัน -> มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
  ผลคะแนน
ตนเอง กรรมการ
7.1 ภาวะผู้นำของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย (สกอ. 7.1) 5.00 5.00
7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 5.00 5.00
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3) 5.00 5.00
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 5.00 5.00
7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย (สมศ. 12) 5.00 4.42
7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (สมศ. 13) 4.45 4.45
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.