::ESAR-URU.::

 
Username :
Password :
 
 
   
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 1 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 2 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 3 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 22 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 107 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 1486 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 31407 คน
 
รายงานการดำเนินการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา 2556 -> ระดับสถาบัน -> มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
  ผลคะแนน
ตนเอง กรรมการ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 5.00 4.00
9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 4.75 4.66
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.