::ESAR-URU.::

 
Username :
Password :
 
 
   
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 1 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 3 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 0 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 3 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 3 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 461 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 32503 คน
 
รายงานการดำเนินการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา 2556 -> ระดับคณะ -> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
  ผลคะแนน
ตนเอง กรรมการ
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ. 5.1) 5.00 5.00
5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2) 5.00 5.00
5.3 ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ. 8) 5.00 5.00
5.4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรืองค์กรภายนอก (สมศ. 9) 5.00 5.00
5.5.1 ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในมหาวิทยาลัย (สมศ.18.1) 5.00 5.00
5.5.2 ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกมหาวิทยาลัย (สมศ.18.2) 5.00 5.00
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.