::ESAR-URU.::
 
ปีการศึกษา 2556  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1   ผลการบริหารมหาวิทยาลัยให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ. 16.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ  3

ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5  ข้อ

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน   ข้อ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน

1

มีการกำหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจำคณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มี ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดหมาย และอัตลักษณ์ ดังต่อไปนี้ (เอกสารแนบหมายเลข 1.2.1_1(1)) ปรัชญา “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างสรรค์ศิลปวิทยา” วิสัยทัศน์ “ภายในปี พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” จุดหมาย “เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพของปวงชน ที่ประชาชน องค์กรท้องถิ่น หน่วยงานระดับชาติ นานาชาติ ยอมรับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน” อัตลักษณ์ “คนเก่ง คนดี เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” (เอกสารแนบหมายเลข 1.2.1_1(2)) โดยได้กำหนด ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไว้ภายในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2555-2558) ดังต่อไปนี้ ยุทธศาสตร์ บัณฑิตดีมีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 ให้โอกาสกับบุคคลในท้องถิ่นเข้าศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักศึกษาทั้งหมด ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระบบสมัครตรงเข้าศึกษาได้ตลอดปี ใช้สื่อการเรียนรู้ทางใกล้และทางไกลตลอดเวลา โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำราอิเล็คทรอนิคส์ (e-Book) สนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนดีและยากจน ผู้เรียนสามารถเทียบโอนประสบการณ์และเทียบโอนรายวิชาระหว่างสถาบัน มาตรการ 1.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการรับบุคคลในท้องถิ่นเข้าศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักศึกษาทั้งหมด มาตรการ 1.2 กำหนดให้มีโครงการบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษาในด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กำหนด กลยุทธ์ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้นักศึกษาสัมผัสกับท้องถิ่นและเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติและทำงานร่วมกับประชาคมอาเซียน มาตรการ 2.1 กำหนดให้มีโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาต่างๆโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มาตรการ 2.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงการและกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาได้สัมผัสกับท้องถิ่นและเรียนรู้ร่วมกับชุมชน กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF และสอดรับกับหลักสูตรอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน มาตรการ 3.1 กำหนดให้ทุกหน่วยจัดการศึกษาต้องทบทวนและประเมินผลหลักสูตร เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF และสอดรับกับหลักสูตรอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสำนักวิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถศึกษาค้นคว้าสารสนเทศที่ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ มาตรการ 4.1 กำหนดให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แบบยั่งยืนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการผลิตครู ให้เป็น ครูดี ครูเก่ง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียนชั้นนำและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มาตรการ 5.1 ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1.2.1-1(1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ( พ.ศ. 2555-2558 
1.2.1-1(2) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 

2

มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจำคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีการสร้างระบบเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และมาตรการ ที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ดังต่อไปนี้ - - 1. ระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน คือ 1.1 การจัดให้มีกองพัฒนานักศึกษาและองค์การนักศึกษาเพื่อพัฒนาระบบงานกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภารกิจตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และมาตรการ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์ 1.2 การจัดให้มีสโมสรนักศึกษาภายในคณะต่างๆเพื่อพัฒนาระบบงานกิจกรรมนักศึกษาให้สามารถตอบสนองภารกิจของแต่ละคณะ - 1.3 การส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้แบบ Active Learning และใช้กิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยให้นักศึกษาได้สัมผัสกับท้องถิ่นและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับประชาชน - (เอกสารแนบหมายเลข 1.2.1-2(1)) 2. ระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากร คือ 2.1 ระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆจัดทำแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และมาตรการ ของมหาวิทยาลัย 2.2 ระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการพันธกิจอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (เอกสารแนบหมายเลข 1.2.1-2(2))

1.2.1-2(1) เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา /สโมสรนักศึกษา  
1.2.1-2(2) คู่มือการจัดทำงบประมาณที่มีตัวอย่างแบบฟอร์มที่แสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยลงสู่หน่วยงาน 

3

ผลการประเมินความเห็นผู้เรียนและบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ำกว่า 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5

มหาวิทยาลัยมีการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 พบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.11) (เอกสารแนบหมายเลข 1.2.1-3(1))

1.2.1-3(1) เอกสารสรุปผลสำรวจความพึงพอใจฯ 

4

ผลการดำเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คือ เป็นคนเก่งคนดีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโครงการที่สร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่นดังนี้ 1. โครงการแสงเทียนส่องหล้า ต้นกล้าคนดี (เอกสารแนบหมายเลข 1.2.1-4(1))ส่งผลให้เกิดการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนของท้องถิ่น ในการเป็น ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ 2. งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรด้วยระบบควบคุมคุณภาพภายในเพื่อการผลิตข้าวอินทรีย์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ (เอกสารแนบหมายเลข 1.2.1-4(2)) ส่งผลให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวอินทรีย์ได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาที่สูงกว่าเดิม 3. โครงการค่ายนิเทศศาสตร์ CA RANGER ภารกิจจิตอาสา ณ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ส่งผลให้ เกิดการการบูรณาการการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษานำความรู้ภาคทฤษฎีมาถ่ายทอดให้แก่ชุมชนในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ การจัดรายการวิทยุ การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการผลิตวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ (เอกสารแนบ 1.2.1_4(3)) 4. โครงการค่ายอาสาพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับชาวบ้านชุมชนอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ณ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ส่งผลให้ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับชาวบ้านชุมชนอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ณ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เข้าไปดูแลเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในเขตอำเภอท่าวังผา จำนวน 14 หมู่บ้านด้วยกัน และประโยชน์อีกด้านหนึ่งคือชาวบ้านมีน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง อันเนื่องมาจากการสร้างฝายชะลอน้ำและการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ดังกล่าว(เอกสารแนบ 1.2.1_4(4))

1.2.1-4(1) ประมวลภาพโครงการแสงเทียนส่องหล้า ต้นกล้าคนดี  
1.2.1-4(2) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิ่น  
1.2.1_4(3) สรุปผลโครงการค่ายนิเทศศาสตร์ CA RANGER ภารกิจจิตอาสา  
1.2.1-4(4) รายงานผลการดำเนินโครงการ ค่ายอาสาพัฒนาคณะ ครั้งที่ 4  

5

ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/มหาวิทยาลัย ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้รับรางวัลในระดับชาติ ระดับภูมิภาค ในหลายรายการอย่างต่อเนื่อง ทุกปี เช่น 1. นางสาวพัชรีพร เรืองหลำ นางสาวณัชรี หมื่นเจริญ และนางสาวพิมพ์สิริ ศรีเนตร นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับรางวัล จาก Japanese Chamber of Commerce, Bangkok (1.2.1-5(1)) (1.2.1-5(2)) และ (1.2.1-5(3)) และ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยุกระเจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทอุดมศึกษา จากการประกวดโครงการภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ คนคิดสั้น/ทัน/สื่อ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (เอกสารแนบ 1.2.1_5(5)) 2. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่ได้รับรางวัล และได้รับการยกย่องในระดับชาติ ได้แก่ - ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย (อาจารย์) ได้รับรางวัลอาจารย์ผู้มีผลงานด้านพัฒนาชนบทดีเด่น จาก มูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตภากร - งานวิจัยชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ ของกลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง โดย ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย (อาจารย์) ได้รับรางวัลจากโครงการรางวัลเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมไทย ประเภท Do it โดยสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ(เอกสารแนบ 1.2.1_5(4))

1.2.1-5(1) สำเนาเกียรติบัตรของนางสาวพัชรีพร เรืองหลำ  
1.2.1-5(2) สำเนาเกียรติบัตรนางสาวณัชรี หมื่นเจริญ  
1.2.1-5(3) สำเนาเกียรติบัตรนางสาวพิมพ์สิริ ศรีเนตร  
1.2.1-5(4) ประกาศผลรางวัลโครงการรางวัลเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมไทย ประเภท Do it ชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ ของกลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง โดย ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย 
1.2.1_5(5) รายงานผลการนำนักศึกษาเเข้าร่วมโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น "คนคิดสั้น/ทัน/สื่อ  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย
 
 
ความคิดเห็นของกรรมการ

ก่อนเข้าประเมิน

หลักฐานเกณฑ์ ๒ ควรเป็นกิจกรรมการถ่ายทอดทำอย่างไร เมื่อไร

เกณฑ์ ๓ ขอทราบวิธีการสำรวจ ที่น่าเชื่อถือและเที่ยงตรง

หลังการประเมิน

-

 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.