::ESAR-URU.::
 
ปีการศึกษา 2556  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (สมศ. 17)
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ  

3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5  ข้อ

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน   ข้อ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน

1

มีการกำหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย โดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจำคณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มี ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดหมาย และเอกลักษณ์ ดังต่อไปนี้ (เอกสารแนบหมายเลข 1.3_1(1)) ปรัชญา “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างสรรค์ศิลปวิทยา” วิสัยทัศน์ “ภายในปี พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” พันธกิจ พื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บรรลุผลตามปรัชญา วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้จึงกำหนดพันธกิจหลักไว้ 9 ประการ ดังนี้ 1.จัดการเรียนรู้แก่บัณฑิตและสังคมอย่างมีคุณภาพ 2.ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 3.ผลิตผลงานวิจัยและนำผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชามาใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนา สังคม 4.ทำนุบำรุง รักษาศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5.ให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมองค์ความรู้ของปราชญ์ท้องถิ่นให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 6.วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองต่อชุมชนและท้องถิ่น 7.ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมอย่าง ยั่งยืน 8.พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดี 9.เตรียมความพร้อมของบุคลากรและนักศึกษา ด้านการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการ รองรับเงื่อนไขของประชาคมอาเซียน จุดหมาย “เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพของปวงชน ที่ประชาชน องค์กรท้องถิ่น หน่วยงานระดับชาติ นานาชาติ ยอมรับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน” เอกลักษณ์ “ การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการปฏิบัติงานบูรณาการพันธกิจแบบมีส่วนร่วม” (เอกสารแนบหมายเลข 1.3_1(2)) โดยได้กำหนด ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไว้ภายในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ( พ.ศ. 2555-2558) ดังต่อไปนี้ ยุทธศาสตร์ บูรณาการพันธกิจอย่างมีส่วนร่วม กลยุทธ์ที่ 7 บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วมกับประชาชนและองค์กรท้องถิ่น ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนาพลังงานทดแทนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น มาตรการ 7.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจและนำแนวทางการบูรณาการพันธกิจอย่างมีส่วนร่วมกับประชาชนและองค์กรท้องถิ่น ไปปฏิบัติอย่างกลมกลืนกับงานประจำ มาตรการ 7.2 พัฒนาต่อยอดโครงการอุตรดิตถ์โมเดล “1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด” กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ผลิตงานวิจัยสถาบัน วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ มาตรการ 8.1 กำหนดให้มีโครงการสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มาตรการ 8.2 จัดตั้งงบประมาณประจำปีสำหรับสนับสนุนด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณประจำปีที่เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 9 ให้บริการทางวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ของปราชญ์ท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาตรการ 9.1 กำหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการที่สนองความต้องการของประชาชนและทำให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย มาตรการ 9.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ของปราชญ์ท้องถิ่นควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

1.3-1(1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ( พ.ศ. 2555-2558) 
1.3-1(2)รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 

2

มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีการสร้างระบบเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และมาตรการ ที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ดังต่อไปนี้ 1. ระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน คือ - 1.1 การจัดให้มีกองพัฒนานักศึกษาและองค์การนักศึกษาเพื่อพัฒนาระบบงานกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภารกิจตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์ - 1.2 การจัดให้มีสโมสรนักศึกษาภายในคณะต่างๆเพื่อพัฒนาระบบงานกิจกรรมนักศึกษาให้สามารถตอบสนองภารกิจของแต่ละคณะ - (เอกสารแนบหมายเลข 1.3-2(1)) - 1.3 การส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้แบบ Active Learning และใช้กิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยให้นักศึกษาได้สัมผัสกับท้องถิ่นและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับประชาชน 2. ระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากร คือ 2.1 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามพันธกิจอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการ ( Board of Command ) ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน โดยมีมาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารงานด้านต่างๆทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน 2.2 ระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการพันธกิจอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2.3 การการถ่ายทอดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยลงสู่หน่วยงาน 1.3-2(3)

1.3-2(1) เว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา 
1.3-2(2) ต้นแบบ (Model) หรือแนวปฏิบัติที่ดีของการบูรณาการพันธกิจด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการกับการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.3-2(3) คู่มือการจัดทำงบประมาณที่มีตัวอย่างแบบฟอร์มที่แสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยลงสู่หน่วยงาน  

3

ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5

มหาวิทยาลัยมีการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 พบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.18) (เอกสารแนบหมายเลข 1.3-3(1))

1.3-3(1) เอกสารสรุปผลสำรวจความพึงพอใจฯ 

4

ผลการดำเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยและ  เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดเอกลักษณ์จุดเน้น จุดเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คือ “ การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการปฏิบัติงานบูรณาการพันธกิจแบบมีส่วนร่วม” ได้แก่ บูรณาการพันธกิจด้านการวิจัย การผลิตบัณฑิต และการบริการทางวิชาการโดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาสังคมนั้น บุคลากรมหาวิทยาลัยโดย อาจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษณ์ ได้ดำเนินบูรณาการพันธกิจด้านการวิจัยเข้ากับการบริการวิชาการใน โครงการ เรื่อง “การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนผสมกับกากไขมัน” ซึ่งผลการดำเนินงานบรรลุตามเอกลักษณ์ “การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการ ปฏิบัติงานบูรณาการพันธกิจแบบมีส่วนร่วม” และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม เนื่องจากเป็นงานวิจัย ที่นำไปสู่การบริการวิชาการ และสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ โดยมีผู้ประกอบการที่ได้เข้ารับฟังการถ่ายทอดความรู้ ปัจจุบันได้ผลิตท่านอัดแท่งจากงานวิจัยนี้ จัดจำหน่ายในชื่อว่า “ จิระ ใจม่วง” และผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้ส่งเข้าร่วมโครงการนวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M)ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งถือเป็นงานสร้างสรรค์สู่แผนธุรกิจ จากความเชี่ยวชาญในการผลิตงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จึงสนับสนุนให้ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (เอกสารแนบหมายเลข 1.3-4(1))

1.3-4(1) ข้อมูลผลงาน อาจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์  

5

ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กำหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

อาจารย์ ดร. สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม ในงาน MCCC – AAET Green award 2013 : the Malaysia – China Chamber of Commerce (MCCC) and ASEAN Academy of Engineering and Technology (AAET) Kuala Lumpur , Malaysia (เอกสารแนบหมายเลข 1.3-5(1)) (เอกสารแนบหมายเลข 1.3-5(2)) ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับจากผลงานที่เป็นการบูรณาการพันธกิจด้านการวิจัยเข้ากับการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นประโยชน์สร้างคุณค่าต่อท้องถิ่นอีกด้วย

1.3-5(1) รางวัล อ.ดร.สุภาพร  
1.3-5(2) ภาพถ่าย าจารย์ ดร. สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ได้รับรางวัล MCCC – AAET Green award 2013 : the Malaysia – China Chamber of Commerce (MCCC) and ASEAN Academy of Engineering and Technology (AAET) Kuala Lumpur , Malaysia  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย
 
 
ความคิดเห็นของกรรมการ
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.