::ESAR-URU.::
 
ปีการศึกษา 2556  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิ่น (มรอ.)
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน  

วิธีการคำนวณ

ผลรวมของโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิ่น

X 100

อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด

 

เกณฑ์การประเมิน

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน   เชิงปริมาณ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน หลักฐาน ผลคะแนน
กก ตน
1

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิ่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ 
วิทยาลัยนานาชาติ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.4(1) ตารางวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
1.4(2) ตารางสรุป 1.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (127 เรื่อง) 
1.4(3) เอกสารเพื่อรับรองประเภทงานวิจัย (คณะวิทยาการจัดการ) 
1.4(4) เอกสารงานสร้างสรรค์ 1-12 (คณะมนุษย์ศาสตร์) 
1.4(5) เอกสารงานสร้างสรรค์ 13-15 (คณะมนุษย์ศาสตร์) 
 5
 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 30 35.83 5 บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย
30 35.83 5 บรรลุเป้าหมาย
 
 
ความคิดเห็นของกรรมการ

 

เกณฑ์ตามตัวบ่งชี้ ๑.๔ มหาวิทยาลัยทำได้ดีมาก  จึงควร

๑) ปรับเกณฑ์ให้ท้าทายยิ่งขึ้น โดยอาจปรับนิยาม ”งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิ่น” ให้รัดกุม

๒) ปรับวิธีคำนวณระดับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉลี่ยคะแนนที่ได้จากแต่ละคณะ

๓) พิจารณาทุนวิจัยโดยคำนึงถึงคุณภาพควบคู่กับปริมาณ

๔) ควรสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเป็นตำราวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป ทั้งนี้นอกจากผลงานวิจัยแล้วยังควรนำประสบการณ์ และเทคนิคในการทำวิจัยในท้องถิ่นในแง่มุมอันหลากหลายมาถ่ายทอดไว้ด้วย

ข้อสังเกต

  1. งานวิจัยหลายเรื่องเป็นงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดี
  2. งานวิจัย ๒ เรื่องชื่อเดียวกันยกเว้น ประชากรต่างเขตพื้นที่ ทำโดยนักวิจัยท่านเดียวกัน
  3. งานวิจัยหลายเรื่องเป็นการสำรวจหรือประเมินความพึงพอใจในงานต่างๆของ อบต. ต่างๆ
  4. งานวิจัยบางเรื่องทำนอกพื้นที่ที่เป็นท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย จึงควรกำหนดขอบเขตท้องถิ่นชองมหาวิทยาลัยให้กว้างขึ้น
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.