::ESAR-URU.::

 
Username :
Password :
 
 
   
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 1 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 1 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 3 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 4 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 19 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 292 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 36291 คน
 
รายงานการดำเนินการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา 2557 -> ระดับหน่วยงานสนับสนุน
  ดำเนินการคืบหน้า ค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
มรอ. Che มรอ. che
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 100.00 % 4.69   5.00  
บัณฑิตวิทยาลัย 100.00 % 5.00   5.00  
สำนักงานอธิการบดี 100.00 % 5.00   4.69  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 100.00 % 5.00   4.62  
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100.00 % 5.00   4.29  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 100.00 % 5.00   5.00  
กองบริการการศึกษา 100.00 % 5.00   5.00  
กองบริหารงานบุคคล 118.18 % 5.64   5.00  
กองนโยบายและแผน 100.00 % 5.00   4.86  
กองพัฒนานักศึกษา 93.94 % 4.39   4.18  
กองศิลปวัฒนธรรม 92.86 % 4.64   4.64  
โครงการพฤกษศาสตร์ 100.00 % 5.00   5.00  
สำนักกิจการพิเศษ 100.00 % 5.00   4.38  
สำนักมาตรฐานฯ 100.00 % 4.46   4.00  
ศูนย์สหกิจศึกษา 100.00 % 5.00   5.00  
สถาบันอาเซียนศึกษา 100.00 % 5.00   4.47  
วิทยาเขตแพร่ 40.00 % 1.90   1.75  
วิทยาลัยน่าน 58.82 % 2.93   2.21  
 
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.