::ESAR-URU.::

 
Username :
Password :
 
 
   
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 1 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 4 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 0 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 4 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 49 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 258 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 36257 คน
 
รายงานการดำเนินการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา 2557 -> ระดับสถาบัน -> มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
องค์ประกอบที่ U5 การบริหารจัดการ
  ผลคะแนน
ตนเอง กรรมการ
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 5.00  
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 3.54  
5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 3.00  
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.