::ESAR-URU.::

 
Username :
Password :
 
 
   
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 1 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 5 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 10 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 147 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 156 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 927 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 35746 คน
 
รายงานการดำเนินการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา 2557 -> ระดับหลักสูตร -> สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
  ผลคะแนน
ตนเอง กรรมการ
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร    
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน    
5.3 การประเมินผู้เรียน    
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.