::ESAR-URU.::

 
Username :
Password :
 
 
   
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 1 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 1 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 6 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 1 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 147 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 471 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 38790 คน
 
รายงานการดำเนินการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา demo -> ระดับหลักสูตร -> บัญชีมหาบัณฑิต (วิทยาการจัดการ)
  ดำเนินการคืบหน้า ค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.