::ESAR-URU.::

 
Username :
Password :
 
 
   
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 3 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 200 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 183 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 779 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 4576 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 28242 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 117122 คน
 
รายงานการดำเนินการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา 2558 -> ระดับคณะ
  ดำเนินการคืบหน้า ค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
มรอ. Che มรอ. che
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100.00 % 3.99 0 0 0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 % 0.00 0 0 0
คณะเกษตรศาสตร์ 100.00 % 3.96 0 0 0
คณะครุศาสตร์ 0 % 0 0 0 0
คณะวิทยาการจัดการ 100.00 % 4.27 0 0 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100.00 % 4.07 0 0 0
วิทยาลัยนานาชาติ 53.85 % 2.07 0 0 0
วิทยาลัยน่าน 100.00 % 3.65 0 0 0
 
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.