::ESAR-URU.::

 
Username :
Password :
 
 
   
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 2 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 198 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 183 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 777 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 4574 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 28240 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 117120 คน
 
รายงานการดำเนินการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา 2559 -> ระดับหน่วยงานสนับสนุน
  ดำเนินการคืบหน้า ค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
มรอ. Che มรอ. che
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 % 0   0  
บัณฑิตวิทยาลัย 0 % 0   0  
สำนักงานอธิการบดี 0 % 0   0  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 % 0   0  
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 % 0   0  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 0 % 0   0  
กองบริการการศึกษา 0 % 0   0  
กองบริหารงานบุคคล 0 % 0   0  
กองนโยบายและแผน 0 % 0   0  
กองพัฒนานักศึกษา 0 % 0   0  
กองศิลปวัฒนธรรม 0 % 0   0  
โครงการพฤกษศาสตร์ 0 % 0   0  
สำนักกิจการพิเศษ 0 % 0   0  
สำนักมาตรฐานฯ 0 % 0   0  
ศูนย์สหกิจศึกษา 0 % 0   0  
สถาบันอาเซียนศึกษา 0 % 0   0  
วิทยาเขตแพร่ 0 % 0   0  
วิทยาลัยน่าน 0 % 0   0  
 
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.