::ESAR-URU.::

 
Username :
Password :
 
 
   
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 2 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 196 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 183 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 775 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 4572 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 28238 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 117118 คน
 
รายงานการดำเนินการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา 2562 -> ระดับคณะ
  ดำเนินการคืบหน้า ค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
มรอ. Che มรอ. che
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100.00 % 4.40 0 4.40 0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 100.00 % 4.61 0 4.61 0
คณะเกษตรศาสตร์ 100.00 % 4.42 0 4.42 0
คณะครุศาสตร์ 100.00 % 4.56 0 4.37 0
คณะวิทยาการจัดการ 100.00 % 4.60 0 4.60 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100.00 % 4.65 0 4.71 0
วิทยาลัยนานาชาติ 100.00 % 4.34 0 4.40 0
วิทยาลัยน่าน 100.00 % 4.29 0 4.29 0
 
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.