::ESAR-URU.::

 
Username :
Password :
 
 
   
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 1 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 1 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 5 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 6 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 111 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 841 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 45873 คน
 
เอกสารรายงานการดำเนินการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา 2559 -> ระดับคณะ
หน่วยงาน องค์ประกอบ เอกสารแนบ
Word 2003 Word 2007 เอกสารบทที่1 เอกสารบทที่3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยน่าน      
 
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.