::ESAR-URU.::

 
Username :
Password :
 
 
   
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 1 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 3 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 0 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 3 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 9 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 931 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 45963 คน
 
รายงานการดำเนินการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา 2559 -> ระดับคณะ
  ดำเนินการคืบหน้า ค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
มรอ. Che มรอ. che
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100.00 % 4.29 0 0 0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 % 0 0 0 0
คณะเกษตรศาสตร์ 100.00 % 4.28 0 0 0
คณะครุศาสตร์ 0 % 0 0 0 0
คณะวิทยาการจัดการ 100.00 % 4.58 0 0 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100.00 % 4.59 0 0 0
วิทยาลัยนานาชาติ 0 % 0 0 0 0
วิทยาลัยน่าน 100.00 % 3.65 0 0 0
 
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.