::ESAR-URU.::

 
Username :
Password :
 
 
   
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 1 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 9 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 7 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 30 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 252 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 717 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 45749 คน
 
รายงานการดำเนินการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา 2560 -> ระดับหลักสูตร -> สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  ดำเนินการคืบหน้า ค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.