::ESAR-URU.::

 
Username :
Password :
 
 
   
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 1 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 11 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 0 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 11 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 72 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 6536 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 44855 คน
 
รายงานการดำเนินการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา 2560 -> ระดับหลักสูตร -> ดนตรีสากล(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  ดำเนินการคืบหน้า ค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 100.00 % 0.00 0
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต. 100.00 % 2.36 0
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 100.00 % 3.33 0
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 100.00 % 3.07 0
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 100.00 % 3.75 0
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 100.00 % 4.00 0
องค์ประกอบที่ 7 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 100.00 % 3.67 0
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.