::ESAR-URU.::

 
Username :
Password :
 
 
   
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 1 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 13 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 5 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 18 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 123 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 853 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 45885 คน
 
รายงานการดำเนินการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา 2559 -> ระดับหลักสูตร -> เทคโนโลยีไฟฟ้า(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
องค์ประกอบที่ 7 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
  ผลคะแนน
ตนเอง กรรมการ
7.1 เอกสารรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรฉบับสมบูรณ์    
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.