::ESAR-URU.::

 
Username :
Password :
 
 
   
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 1 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 4 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 35 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 43 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 172 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 172 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 45204 คน
 
รายงานการดำเนินการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา 2559 -> ระดับหลักสูตร -> วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
  ผลคะแนน
ตนเอง กรรมการ
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 5.00  
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.