::ESAR-URU.::

 
Username :
Password :
 
 
   
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 1 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 4 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 4 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 27 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 132 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 862 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 45894 คน
 
รายงานการดำเนินการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา 2559 -> ระดับหลักสูตร -> เกษตรศาสตร์(เกษตรศาสตร์)
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
  ผลคะแนน
ตนเอง กรรมการ
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.00  
5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00  
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5.00  
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.