::ESAR-URU.::

 
Username :
Password :
 
 
   
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 2 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 10 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 24 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 80 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 126 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 5291 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 43610 คน
 
รายงานการดำเนินการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา 2560 -> ระดับหลักสูตร -> ออกแบบนิเทศน์ศิลป์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
  ผลคะแนน
ตนเอง กรรมการ
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.00  
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.