::ESAR-URU.::
 
ปีการศึกษา 2559  
วิศวกรรมการจัดการพลังงาน(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน  
หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน   ข้อ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน

 

1

มีระบบ มีกลไก

ระบบและกลไกเริ่มจากอาจารย์ในหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ โดยมีการประชุมพิจารณา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2559 ตลอดจนการวางแผนการซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการสอนประจำห้อง และการซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่รับผิดชอบ จากนั้นจึงจัดทำรายละเอียดแผนการจัดซื้อหรือการซ่อมแซมบำรุงรักษานำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารของคณะฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รวมถึงการบำรุงรักษา โดยหากได้ดำเนินการจัดซื้อทางหลักสูตรจะร่วมตรวจรับเพื่อให้ตรงกับความต้องการ ในส่วนของการจัดซื้อครุภัณฑ์เมื่อทางคณะฯเห็นชอบจะทำการนำเสนอต่อการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติจัดซื้อต่อไป

 

2

มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฎิบัติ/ดำเนินงาน

ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ทำการประชุมเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนซึ่งต่อยอดจากครุภัณฑ์ที่ได้รับในปีการศึกษา 2558 รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอจากนักศึกษาที่แจ้งว่าควรมีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการทดลอง ดังนั้นจึงนำข้อมูลความต้องการมาประชุมพิจารณาร่วมกันในที่ประชุม ซึ่งพิจารณาให้จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ชุดทดลองด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละท่านสอนในหลักสูตรตลอดจนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในด้านพลังงานด้วย เมื่อพิจารณาผ่านที่ประชุมคณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เป็นเงินจำนวน 1,000,000 ครอบคลุมชุดทดลองด้านพลังงานและ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม ได้แก่ ชุดจัดเก็บข้อมูล (Data Logger) พร้อมเทอร์โมคับเปอร์ type K สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา เทคโนโลยีการจัดการพลังงานความร้อน (7073202) และวิชาการถ่ายเทความร้อนในงานวิศวกรรม (7073201) ชุดทดสอบการหาค่าความร้อนเชื้อเพลิง (Bomb Calorimeter) สำหรับใช้ในรายวิชาพลังงานและการแปรรูปพลังงาน (7072501) ชุดทดลองการไหลในท่อ (Fluid Dynamic) สำหรับใช้ในรายวิชา กลศาสตร์ของไหลในงานวิศวกรรม (7072202) และได้ทำการตรวจรับเสร็จเรียบร้อยเมื่อ เดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายใต้การดูแลของหลักสูตร 1. วัสดุอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า 15 ชุด 2. ชุดทดลองด้านพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ชุด 3. ชุดทำความเย็น 1 ชุด 4. ชุดทดลองการนำความร้อน 1 ชุด 5. เครื่องวัดอัตราการไหล 1 ชุด 6. อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์แบบเห็นภาพความร้อน 1 ชุด 7. เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น 1 ชุด 8. เครื่องวัดความเร็วรอบแบบไม่สัมผัส 1 ชุด 9. เครื่องวัดความเข้มแสง 1 ชุด 10. เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ชุด 11. อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ 1 ชุด 12. เครื่องวิเคราะห์ความชื้น 1 ชุด 13. เครื่องมือวัดความดัน 1 ชุด 14. โปรแกรมออกแบบจำลองการทำงานระบบอัตโนมัติ 1 ชุด 15. ซอฟท์แวร์ช่วยออกแบบ 3 มิติ สำหรับการศึกษา 1 ชุด 16. ชุดจัดเก็บข้อมูล (Data Logger) 1 ชุด 17. ชุดทดสอบการหาค่าความร้อนเชื้อเพลิง (Bomb Calorimeter) 1 ชุด 18. ชุดทดลองการไหลในท่อ (Fluid Dynamic) 1 ชุด 19. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการจัดการพลังงาน เนื่องจากจำนวนนักศึกษามีจำนวนไม่มาก อุปกรณ์สำหรับวิชาเฉพาะซึ่งมีจำนวน 1 ชุดจึงเพียงพอสำหรับให้นักศึกษาทำการทดลองอย่างทั่วถึง โดยได้ทำการจัดกลุ่มหมุนวนใช้งานเพื่อให้เกิดความทั่วถึงของนักศึกษา จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่หลักสูตรฯใช้งานร่วมกับคณะฯ 1.อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี -ห้องเรียน(บรรยาย) จำนวน 4 ห้อง ได้แก่ ห้อง EN101 ขนาด 30 ที่นั่ง ห้อง EN102 ขนาด 30 ที่นั่ง ห้อง EN103 ขนาด 30 ที่นั่ง ห้อง EN104 ขนาด 30 ที่นั่ง -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ห้อง มีคอมพิวเตอร์จำนวนห้องละ 30 เครื่อง -ห้องประชุม 2 ห้อง ประกอบด้วย ห้องประชุมกรพิทักษ์ ขนาด 50 ที่นั่ง ห้องประชุมวงศ์วรกุล ขนาด 300 ที่นั่ง -ห้องสมุดคณะฯ ห้องสมุดคณะฯ นอกจากจะมีเอกสาร หนังสือตามศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ยังมีแท็บเล๊ต ( ipad ) ไว้ให้นักศึกษาใช้ สืบค้น ข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 2 เครื่อง 2.อาคาร 19 -ห้องปฏิบัติการเขียนแบบออกแบบ ขนาด 30 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง 3.อาคารปฏิบัติการ - ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน - ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า - ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุการก่อสร้าง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่หลักสูตรฯ ใช้งานร่วมกับ มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2. ศูนย์ภาษา 3. สำนักวิทยบริการ 4. สถานที่พักผ่อน และสนามกีฬา ต่าง ๆ จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่หลักสูตรฯใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยคือ ห้องเรียน พร้อมสื่อ และ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่อาคารภูมิราชภัฏ พร้อมจัดให้มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้บริการแก่นักศึกษา ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยาบริการ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ได้ทำความร่วมมือกับหลักสูตรอื่นในการขอเข้าใช้ หรือสาธิตการทำงานของอุปกรณ์พื้นฐานที่มีในหลักสูตรอื่น เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหารายวิชาเพิ่มมากขึ้น

 

3

มีการประเมินกระบวนการ

 

จากข้อร้องเรียนของนักศึกษาเรื่อง ไม่มีอุปกรณ์การทดลองสำหรับวิชาแกนของหลักสูตร เมื่อปีการศึกษา 2558 ได้ทำการปรับปรุงและหาแนวทางการแก้ไขในปีการศึกษา 2559 ซึ่งผลคือนักศึกษามีความพึงพอใจมากขึ้น เนื่องจากมีเครื่องมือพื้นฐานให้ใช้งาน และมีห้องปฏิบัติงาน ที่สามารถนั่งประชุมศึกษาและทำการทดลองได้ และสำหรับในปีการศึกษา 2560 ได้วางแผนด้านการจัดการใช้ครุภัณฑ์ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

4

มีการปรับปรุง/พัฒนา/กระบวนการจากผลการประเมิน

 

 

 

5

มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

 

 

 

6

มีแนวทางปฏิบัติที่ดี  โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
4 3 3 บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย
 
 
 
ความคิดเห็นของกรรมการ
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.