::ESAR-URU.::
 
ปีการศึกษา 2559  
วิทยาศาสตร์(ครุศาสตร์)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่   อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2   คุณภาพอาจารย์
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยนำเข้า
เกณฑ์การประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี   

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป

          หลักสูตรระดับปริญญาโท 

          ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป

          หลักสูตรระดับปริญญาเอก

          ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน   เชิงปริมาณ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน หลักฐาน ผลคะแนน
กก ตน
1

อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

อ้างอิงระบบ EPER  
2

อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

อ้างอิงระบบ EPER  
3

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

อ้างอิงระบบ EPER  
4

จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 

  
 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย
 
 
 
ความคิดเห็นของกรรมการ
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1659
  Copyright © 2014, esar.uru.ac.th,
All Rights Reserved.